دانشجوی پژشکی عکس شهید را به خانه برد !!!
336 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


   خاطره ای از حمید عرب نژاد شنیده ام این است که یک بار هنگام در گیری با دمکرات ها در یکی از روستاهای مهاباد گلوله ای به یک خانه خورد و هر آن ممکن بود خانه خراب شود و یک بچه کوچک داخل خانه بود ، در آن اوج در گیری حمید خودش را به خانه رساند و کودک را بیرون آورد و بعد از مدتی آن بچه را به افرادی سپرد تا از او نگهداری کنند ، این جریان را محمد تهامی به چشم خودش دیده بود ، ولی ادامه ماجرا جالب تر است .

    ظاهرا چندین سال بعد از این حادثه ، شخصی که او هم مدیون شهید عرب نژاد بود ، عکس شهید را در یکی از مدارسی که آنجا مسئولیت داشته است ، نصب می کند و چند روز بعد متوجه می شود که عکس نیست ، وقتی موضوع را پیگیری می کند معلوم شده که یک دانشجوی پزشکی عکس را به خانه برده، علت را از او می پرسند و مشخص می شود که ایشان همان کودکی است که شهید عرب نژاد آن روز از خانه ی روستایی نجات داده بود .

رسم خوبان  ، ص  25