درد وغم هات با چه کسی در میان میذاری ؟
280 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

وقتی دلگیر می شم سراغ کسی میرم که ...

قصه ای برای غصه هام نبافه ، با جون و دل به حرفام گوش بده ، برای کمک کردنم توجیه نکنه ، اگر کاری برام کرد منت نذاره ، به دیگران نگه ، به رخم نکشه

اشکامو به بهایی بالا بخره ، بعد از صحبتام کوچیکم نکنه ، ناامید و مایوسم نکنه .

وقتی تقاضای بخشندگی ازش می کنم برای بخشندگیهاش چرتکه نیندازه .

سفره دلم را وقت براش باز می کنم آبرومو نبره بالاتر اونو بخره .

اگه قولی بده میدونم قولاش راسته راسته . دستاش آماده گره گشائیه

گوش شنوا داره ، درد و دلامو خوب گوش میده ، اگه کاری از دستش بر بیاد این پا و اون پا نمی کنه ، اگه پرهیز کنم و حرفاشو عمل کنم با یه نسخه اون خوب میشم .

وقتی متوجه دردهام شد هیچ نیازی به رادیولوژی پاتولوژی ام آی آر و ... نداره .

همه زحمتو را که کشید تشکرهم می کنه از این که خدا لطف توفیق خدمت به دیگرانداده .

طوری خودشو نشون میده که مدتها منتظر بوده برم پیشش تا درمونم کنه ...