آهای ایرانی به خو د ببال و افتخار کن
85 بازدید
موضوع: جامعه شناسی

 

آهای ایران و آهای ایرانی ! خودت را بشناس و خدا را بیشتر شکر کن که تو تنها مملکتی وملت شیعه هستی که استعمار گران نتوانستند رسما تحت استعمار و قیمومیتت در آورند ، در صورتی که تمام ممالک عربی و اسلامی و غیر اسلامی آسیا و افریقا رسما به شکل مستعمر در آمده  اند ...

      برای تو نزدیک به 3 قرن دام ها گستردند که از تو امضای بندگی بگیرند ولی تو امضاء ندادی و در مقابل دسایس و زیر شکنجه های استعمارگران جان کنده ای ولی جان نداده ای آفرین به این افتخار بزرگ و ستودنی ...

" خدا را شکر که با بکار بستن دستورات دین ، دستورات قرآن و دستورات رهبران دین توانستی مقاومت کرده و به این قدرت فوق العاده نائل آئی " (1)

{در این زمان نیز مراقب باش امتحان سختی در راه است !!!!!!!!!}

 آیت الله شیخ حسین لنکرانی   - مجله معارف شماره 114