تو بی بال و پر ها را پناه بده تا آنان نیز پر در آورند
82 بازدید
موضوع: تفسیر


        در تعبیرات بلند قرآنی آمده است که قرآن و پیامبر هر دو در بارگاه و درحضور خدا بودند و از پیشگاه باری تعالی تنزل یافتند .

       پیغمبری که مراحل " ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی " (1) را طی کرده ، با این که توان اوج گیری دارد مامور شد که به جهان طبیعت تنزل کند و با انسا ن ها بسر برد ، به عنوان معلمی مهربان بال بگسترد و دیگران را زیر بال خود گرفته پرواز را به دیگران بیاموزد . و به مومنان نیز فرمود : اگر خواستید زنده شوید تابع پیامبر باشید . قرآن می فرماید : تو معراج رفتی  ، نماز معراج آنان باشد ، تو اوج گرفتی آنان نیز بتوانند از صلوات من و فرشتگانم بهره ای ببرند . من و فرشتگانم بر تو صلوات می فرستیم تو مومنان را بال و پر بده تا به جایی برسند که بر آنان نیز صلوات بفرستیم . تو بی بال و پر ها را پناه بده تا آنان نیز پر در آورند . با فرشتگان محشور باشند . (2)

1-سوره نجم ، آیات 8 و 9

2-خلاصه شده تفسیر موضوعی جلد 8 ،آیت الله جوادی آملی