دشمن خوابید ، اما چشم علی (ع) بیدار بود ...
112 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت


با گرفتن امکانات اقتصادی ،به تاراج بردن القاب ، تحقیر شخصیت ، برکناری و تبعید و کشتن یاران ، محصور کردن صحابه در مدینه ، منع کردن موالی از ورود به مدینه ، سوزاندن احادیث رسول الله (ص) و نشر احادیث دروغ ، و ایجاد بدعت ها و تبعیض ها ، تراشیدن رقیب با تشکیل شورا ، و پرورش باندهایی پر قدرت ( معاویه ها و عایشه ها ) و ...

می توان این قله ی بلند و وارث فرهنگ وحی را ، از نظرها دور داشت و می توان فوران سبز چشمه ی غدیر را از اذهان زدود .

و چه واهی !

... و او ، اوکه به راه های آسمان آگاه تر بود ، به زمین و نخل پرداخت تا راه گم کند و دشمن را در سطح نگه دارد .

دشمن خوابید ، اما ، چشم علی (ع) بیدار بود .

همه در حیرت ، یاران اندک ، نظام قبیلگی ، کینه ها سر شار ، اسلام نو پا ، گله ی گرگ ها ،

همراه حامی شمشیر

و جماعت مرعوب

و ترور مخالفان

تنهای یکی بود ، آن هم زهرا (س) بود .

تنها یک راه بود ، راه علی (ع ) بود .