زهرا (س) و زمان شناسی
35 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت

زهرا (س) و زمان شناسی

 بالاترین ظلم ها، غصب وصایت رسول الله است و مهم ترین اقدام، احقاق این حق، که هدایت بی همراهی عترت محال است، محال

و زهرا (س) این اسوۀهمیشه بیدار و هشیار، گرچه با آنهمه تاکید ها و سفارش ها رسول الله (ص ) وجودش نشانۀراه است و با علی (ع) بودنش، علامت همه چیز، اما به همین قناعت نمی کند، که اقدام ها می کند و گام ها بر می دارد.

گام های زهرا (س) (اثنتا عشره عینا )

1-اسراء (دعوت های شبانه )

2-چه زود روز باشکوه غدیر و خاطره یبیعت تان را از یاد بردید؟

3-شب ها با علی (ع) و حسنین (علیهما السلام ) بر در خانه های مهاجران و انصار می رفت و آن ها را به یاد بیعت شان در عقیه و غدیر و دریای فضایل علی (ع)، از واقعۀتبوک و مباهله گرفته تا احادیث ثقلین و سد ابواب و. . . می انداخت تا شاید چلچراغی بر افروزد.

هیچ دری بر پاشنه نچرخید، که از شمشیر علی (ع) کینه ها داشتند و از بدر و احد خاطره ها

2- حصن (دفاع )

" آیا به راستی می خواهی بیت وحی را به آتش کشی و مرا با علی و فرزندانم بسوزانی؟ "

زهرا (س)، را به کناری افکندند و علی (ع) را به مسجد کشاندند با شمشیرهای آخته، درب خانه در آتش کینه ها می سوخت.

زهرا (س) با بالی شکسته، خود را به مسجد رساند و با تهدید نفرین، علی (ع) – امامش – را رهانید و دست در دست، آران به خانه اش برد.

هیچ کس به پا نخاست، هیچ کس آبی نریخت، آه، آه چه غربیت!!

4-فدک ( افشاگری )

5-آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری اما من ارث نبرم؟ چه سخن ناروایی! !

6-به بهانۀغصب فدک در مسجد به افشا گری پرداخت. خصم می پنداشت که او بر زمین از دست رفته می نالد و تو نگو تنها اشارتی به زمین است و تمامی از آسمان ولایت،

تحریک و حمایت،

افشا و شماتت

نزدیک بود که کارتمام شود،

آه در حسرت غیرتی (1)

1- کتاب چشمه در بستر، پور سید آقایی