این طوری که آبرویم می رود !
352 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


شهید محمد گرامی

حاج محمد اهل امر به معروف و نهی از منکر بود ، یعنی همیشه سعی در ارشاد و راهنمایی دیگران داشت ، بخصوص در مورد نزدیکانش .

یادم می آید یک بار من خیلی راحت در یک مجلس مهمانی شروع کردم به غیبت کسی . وقتی از مجلس بر می گشتیم ، محمدگفت : " می دانی که غیبت کردی . حالا باید برویم در خانه شان و تو بگویی این حرف ها را پشت سرش زده ای ."

گفتم : این طوری که آبرویم می رود !

گفت : " تو که از بنده ی خدا این قدر می ترسی و خجالت می کشی ، چرا از خدا نمی ترسی ؟ "

این حرفش باعث شد من دیگر نه غیبت کننده باشم نه شنونده غیبت .(1)

1-دل دریایی ، صص 71-70