رشد با دعا همراه است
48 بازدید
تاریخ ارائه : 7/16/2013 1:43:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

                                                    رشد با دعا همراه است  

    قرآن مجید ثمره دعا و نیایش را تعالی و رشد می داند " و اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیومنوا بی لعلهم یرشدون (1)

{چون بندگانم در باره من از تو بپرسند ، بگو من به آنها نزدیکم ، دعوت خواننده ای که مرا بخواند اجابت می کنم ، پس آنها نیز باید دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان آورند تا رشد یابند.}

    سرش آن است که انسان به تعبیر قرآن سبک سر و کم ظرفیت است " ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا،اذا مسه الخیر منوعا " انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است هنگامی که بدی به او می رسد بی  تابی می کند و هنگامی که خوبی به او می رسد مانع دیگران می شود .(2)

اما گروهی از این قاعده  مستثنی هستند " الا المصلین " مگر نماز گزاران یعنی آدمی در سایه  نماز و دعا و وصل به  منبع بی نهایت  دریا  دل  می شود و به رشد می رسد چون نیایش ، پرواز روح به سوی خداست. در دعا ، هم از نیاز عاشق (بنده ) سخن می رود وهم از ناز معشوق (خدا ) هم از انس و هم از خوف هم از محبت و هم از معرفت هم از توبه و انابه هم از کرم واجابت هم از نیازهای مادی و معیشتی و هم از خواسته های آرمانی ونیازها ی معنوی .

   دعا سخن گفتن دو سویه میان انسان و خداست . در این گفت وگوست که هم انس پدید می آید و هم شناخت : هم روح پالایش می شود و هم ایمان تقویت می گردد .

1-      بقره  186

2-      المعارج 19

آدرس : سایت گرانسنگ نور مگز