با او راحت حرف بزن
33 بازدید
تاریخ ارائه : 7/18/2013 9:18:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

درد و دل دعایی با خدا

خدایا خودت می دانی گناه مرا از تو دور و امید و آرزو مرا به سوی تو نزدیک می کند .

خدایا این مرکب سرکش و لجباز و خیره سر نفسم بسیار با من بد عمل می کند و بهیچ روی رام نمی شود ، بد رفتار است و بد قلق  وقتی به او میدان می دهم بدتر می کند ، وزمانی که با او مخالفت می ورزم ، تند خو تر عمل می کند سر دو راهی مانده ام !

گاهی او را به چمنزار می برم تا بچرد مقداری کیک و نوشابه به او می دهم تا تسلیمم گردد کمی خوب است ولی وقتی او را صدا می زنم پاشو برای نماز شب وضوبگیر شروع می کند با من ستیزه کردن . دارم به این نتیجه می رسم دیر شده باید از اول که دست چپ و راستم را شناختم او را مهار می کردم افسار بر گردنش می انداختم ، او را تربیت می کردم تا رام شوم ولی افسوس و آه که

دیر شده من پا به سن گذاشتم و او قوی تر شده ...

مهربانا : مرا کمک کن با او مبارزه کنم بستیزم تا بر علیه من برنخیزد اختیار او را بدست من بسپار ، راه رام کردن او را به من بیاموز نگذار او مرا به جهنم بکشاند.

خدای عزیزم : مرا یاری ده تا در خلوتهای خودم به حرف او گوش نکرده عمل ننمایم ، تو می دانی آن هیولای بد کردار، روزگارم را سیاه می کند.

خدایا چگونه مرا که از دست او فراریم و به قصد هدایتت به تو پناهنده شده ام را رد می کنی؟

چگونه من تشنه دل را که آمده ام از آبگیرهای لطف تو بهره ها گیرم محروم می سازی ؟ چنین انتظاری از تو محال است .

خدایا راه را بازکن اگر تو را پیدا کنم چیزی از دست نمی دهم و اگر تو را از دست بدهم چیزی پیدا نمی کنم .

پروردگارا ! حسودی مرا به خیر خواهی برای دیگران مبدل ساز تکبرم را رفع کن تا افتاده شوم و دست افتادگان بگیرم . خسیسی مرا به گذشت تغییر ده ، فزون طلبی ام را به قانع بودن برسان .

کریما ! غفلت را از وجود من بزدا تا ذاکرت باشم .

ستارا ! پرده ضخیمی روی بدی ها و آلودگیهایم قرار ده تا هرکس نگاه کند خوبی ها و زیبایی ها ببیند وبس.

خدایا اهل و عیال خودت فرمودند : الصائم لایرد دعوته  منتظر محبتهای تو می مانم ، مرا ول نکن که بیچاره می شوم .