بی توجهی به لحظه ها و مرگ در پیش رو
30 بازدید
تاریخ ارائه : 7/22/2013 10:24:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

شماره معکوس عمر ما آغاز شده است ...

عمر شریف ما را ثانیه ثانیه ها می برند و ما متوجه نیستیم ...

سرمایه جان و وجود ما در حال رفتن است و کاری از دست ما ساخته نیست ...

مرگ با سرعت و جدیت در تعقیب ماست چه بایستیم و چه بگریزیم .

  در زندگی دنیا هم آرزوهای بلند هم یاس های عمیق در کمین انسان نشسته اند هر دو کشنده ، هر دو تهدید کننده زندگی آنچه هر دو را در بند می کند یاد مرگ است . یاد مرگ شهوات را می کشد نفس را از آنها امان می دهد ، ریشه های غفلت را از سر زمین دل می کند ، پرچم هوا و هوس را سر نگون می سازد و آتش حرص و حسد را خاموش می کند .

قیل یا رسول الله ! هل یحشر مع الشهداء احد ؟ قال نعم من یذکر الموت فی الیوم و اللیله عشرین مره (1)

   از منظر قرآن مرگ امر وجودی است پس نیستی و پوچی هر گز در آن راه ندارد .

آن که مرگ  و زندگی را بیافرید تا شما را بیازماید که کدامیک از شما نیکوکارتر است و اوست توانای بی همتا . (2)

    قائلین به مرگ دو دسته اند :

1-      عده ای که از آن هراسانند چون اعمال خود را قابل برای ارائه به دیدار یار نمی یابند لذا می ترسند .

2-      عده ای هم از مرگ فوق العاده استقبال می کنند که ویژه انبیاء و اولیاء است . امیر المومنین علی علیه السلام می فرمایند :

بخدا قسم انس پسر ابوطالب به مرگ بیشتر است از انس طفل به سینه مادرش .(3)

1-      مجموعه ورام ج 1 ص 269

2-      سوره ملک آیه 2

3-      نهج البلاغه ، صبح صالح ، چاپ اول ، 1414 ق