برای شب قدر ...
32 بازدید
تاریخ ارائه : 7/27/2013 12:13:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

امام صادق (ع) فرمودند:
اللیلة فاطمة و القدر الله . فمن عرف فاطمة ، فقد عرف لیلة القدر .
راستی بین ساحت وجودی حضرت فاطمه (س) و حقیقت شب قدر چه رابطه ای است که امام صادق (ع) معرفت شب قدر را متوقف بر شناخت حضرت فاطمه (س) می دانند؟
و سئوال دیگر اینکه : آیا اساسا می توان به شناخت این دو حقیقت وجودی به کنهه پی برد یا اینکه شناخت ان دو، تعلیق به محال است ؟

چرا از انسان كامل به شب قدر تعبير شده است؟ لفظ «ليله» به معناى شب است و خصوصيت شب خفا و ناپيدايى آن است. شب فانى و منفعل محض است و از خود چيزى ندارد. قدر هم به معناى عظمت، قدرت و فضيلت است و انسان كامل از آن رو كه فانى در خداوند است، فانى در حقيقتى است كه عين عظمت و قدرت و فضيلت است. از آن جهت كه خود است، هيچ است و از آن جهت كه نمود آن حقيقت است، همه چيز است پس از او به شب قدر تعبير شده است. انسان كامل آينه تمام نماى جمال خداوند، خليفه و وجه ‏اللَّه است. 

این ظرفیت زمانی نیست بلکه استعدادی است؛ استعداد برای تکامل و قرب الهی

تفسیر فرات کوفی ص 581