اگر چه باشیم چه می شویم !!!
36 بازدید
تاریخ ارائه : 7/28/2013 11:58:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

اگر چه باشیم چه می شویم !!!

اگر تمام اعضاء بدن من روزه باشید خوابم و نفس کشیدنم هم عبادتست .

اگر از قبل زمینه هایش را آماده کرده باشیم شیطانها برای من در زنجیرو اسیرند .

اگر عمرم به بطالت گذشته باشد ، هیچ شب قدری برای من وجود ندارد .

اگر دل وقلبم بهاری نشدند در این ماه ، کل سال سردند و پائیزند.

اگر به رفع تکلیف تن در ندهم ، اشک ریزان سحرها می شوم.

اگر به فقر خود اعتراف کردم واقعا ، او برایم غنی مطلق است .

اگر غرق ضیافت دنیا باشم ، قدراین ضیافت را نمی فهمم .

اگر درک کردم حسن سحرها را ، به علی (ع) خدا بیشتر عشق می ورزم .

اگر این ماه آلودگیهام را بشمارم ، شرمنده می شوم ، شاید دنبال توبه بگردم .

اگر در خواب غفلت بسر ببرم سحرها هم در خوابم فقط چشمهایم باز است .

اگر در این ماه به ایستگاه دیار یار نرسیدم خودم را سرزنش می کنم ، نه زمان را .

اگر در این ماه متواضع بودم ، روز عید فطر سر بلند خواهم بود.

خلاصه :

اگر خوب بنده ای بودم دفترچه عمرم را در شب قدر آقا مهر می کنند .