شبها ، خوابی یا بیدار؟
28 بازدید
تاریخ ارائه : 8/3/2013 10:14:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

شبها خوابی یا بیدار ؟

   از قرآن به دست می آید که : شب فرصتی است برای آر امش َ، تدبر و تفکر ، تسبیح و حمد ، سجده ، ذکر الهی ، دعا و نیایش

مومنین از شبها خوب استفاده می کنند و آنها را تبدیل به فرصت می نمایند .

در مقابل عده ای شبها را تهدید علیه خود استفاده می کنند .

     خداوند می فرماید : شب نشینی مرفهان مستکبر با یاوه سرایی و بد گویی بر ضد قرآن و پیامبر و کارهای لغو و بیهوده دیگری سپری می شود.(1)

   خداوند به مسلمانان (مومنین ) توصیح می  کند به هر مقدار ممکن ، شب زنده داری داشته باشند .

    شب زنده داری با آرامش همراه است ، باعث رضای خدا می شود ، مایه ناراحتی شیطان است ، اجابت دعا را به همراه دارد ، برکت در رزق و روزی می آورد و ریشه ایمان و آسایش بدن هست . (2)

   " نماز شب انسان را خوش سیما ، خوش اخلاق ، و خوشبو می کند ، روزی را زیاد ، قرض را ادا ، غم و اندوه را از بین می برد و چشم را نورانی می کند ." )3)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-      سوره مومنون 64 تا 67

2-      ارشاد القلوب ، ج1،191

3-      از امام صادق علیه السلام ، ثواب الاعمال ص 42