عجیب وزر و وبالی به گردن ما خواهد آمد ؟؟؟
36 بازدید
تاریخ ارائه : 8/6/2013 10:17:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

آثار شوم معنوی و مادی گناه

                  گناه عامل بدبختی های انسان در دنیا و آخرت است آثار معنوی گناه که در قرآن بر شمرده شده عبارتند از:

  • - انحراف قلب و روح آدمی که در ( سوره تحریم آیه 4 ) تبیین شده است، انحراف قلب موجب می شود اطلاعات معرفتی به درستی وارد قلب نشود و ارزیابی درست و دقیقی از امور نداشته باشد .
  • انسان گناه کار چون نمی تواند حقیقت را چنانکه هست ببیند هر گامی بر می دارد مانند کسی است که چشم بسته راه می رود و پس از مدتی که راه می رود باز سر جای اولش قرار دارد . بهترین نمونه در قرآن گرفتار شدن قوم حضرت موسی (ع) هست که چهل سال در بیابان ها سر گردان بودند وهر چه می رفتند دو باره به نقطه آغاز حرکت خویش باز می گشتند ( سوره مائده آیات 1 تا 26 ) .
  • خداوند در آیاتی از جمله 21 و 22 سوره فرقان آلودگی به گناه را مانع حق پذیری انسان معرفی می کند ، خلاصه گناه او را به تاریکی می برد وتوانایی دیدن نور حقیقت و آیات روشن آن را از وی سلب می کند ( یونس آیه 27 )
  • گناه در جان و قلب چنان نفوذ می کند که انسان بی حیا می شود چون دیگر از عقل بر خوردار نیست و هر کجا عقل برود حیا و دین داری را نیز از دل می رباید ( مثل رفتار قوم لوط ( سوره اعراف آیات 80 و 81 و سوره هود آیات 77 و 78 )

از مهمترین آثار مادی گناه می توان موارد زیر را بر شمرد :

1-      آسیب های اقتصادی و تنگناهای معیشیتی ، سوره هود آیه 52 و سوره نوح آیه 10 تا 12 به انسان هشدار می دهد مسائلی مانند قحطی و خشکسالی وسیل را باید در شیوع گناه در جامعه و زندگی افراد جستجو کرد .

2-      از میان رفتن برکت از زندگی و مال انسان (سوره بقره آیه 276 ) حرمت مال حلال (سوره انعام آیه 146 قطع روزی و دفع شدن آن از شخص یا جامعه( سوره قلم آیات 17 تا 33 )

3-      گناه در های رحمت را به سوی مردم می بندد.(سوره انعام 147 )

4-      گناه فساد و تباهی را در زمین و محیط زیست بشریت دامن می ند هود آیات 78 و 82 و حجر آیات 61 تا 76