از جمله کلید های زندگی
42 بازدید
تاریخ ارائه : 9/14/2013 11:32:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

    احسان به والدین (به عنوان عام) چنان مهم است که حتی شرک آنان مانع احسان به آنان نیست ،گرچه باید ازعقاید مشرکانه آنان به دور بود، واز کمترین بی احترامی وآسیب رساندن به آنان نهی شده ونهایت فروتنی ومهربانی به آن دو در حال حیات ومرگشان توصیه ومعادل نماز، جهاد، حج و....شمرده شده است، حتی تشکر ازآنان مقارن شکر الهی قرار گرفته  است آیات قرآنی بهترین گواه اهمیت نیکی به والدین است:
1. پروردگار تو مقرر داشته که جزاورانپرستید و به پدر ومادر خود نیکی کنید .اگریکی از آن دو یا هردو،درکنار تو به کهنسالی رسیدند به آنان کلمه ای ناخوشایند مگوی وباآنان پرخاشگری مکن وبا ادب واحترام با آنان سخن بگوی.
2. از سر مهربانی بال فروتنی را برای آنان دو بگستر وبگو :پروردگارا!برآنان رحمت آور چنان که مرا در کودکی پروردند.
3. اگر پدر ومادرت تلاش کردند که چیزی راکه به آن علم نداری -ازآن روی که وجود ندارد-شریک من سازی،ازآنان پیروی مکن .البته درکارهای دنیا با آنان به نیکی معاشرت کن ودر حقشان ستم وخشونت روا مدار.

   منصوربن حازم ازامام صادق سلام الله علیه پرسید: باارزش ترین اعمال کدام است؟ آن امام فرمود: نماز دروقت خود، نیکی به پدرومادر، و جهاد درراه خدا.
امام باقر سلام الله علیه فرمود: خدا درسه چیز برای هیچ کس رخصتی قرار نداده است: ادای امانت به نیکوکاروبدکار ،وفای به عهد به نیکوکار وبدکار ونیکی به والدین چه نیکوکار باشندوچه بدکار. این تکلیف برای والدین حتی پس از مرگ آن دو نیز استمرار دارد. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود سرور نیکوکاران در قیامت مردی است که به والدین خود پس از مرگشان نیکی کند.

                آیت الله جوادی آملی