سـلام مــا بــه تــو و قــبــر بــاصفات حسین (ع)
26 بازدید
تاریخ ارائه : 11/4/2013 11:25:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

 1. سـلام مــا بــه تــو و قــبــر بــاصفات حسین 
  درود حق به تو ای مظهر صفات حسین 

  فــدای تـو هـمـه خـلـق جهان ز پیر و جوان 
  تـویـی بهر دو جهان کشتی نجات حسین 

  تـویــی مــروج احــکـــام دیــــن پــیــغــمـبـر 
  تـویـی خــلاصــه ایــجــاد کـائنات حسین 

  چـه حـکـمـتـی است به ایثار و جانفشانی تو 
  کـه گـشـته ذات خداوند خونبهات حسین 

  چه کرده ای تو به درگاه حق که خلق جهان 
  کــنـنـد آروزی طــوف کـربـلات حـسـین 

  ز داغ مـاتــم جـانـسـوزت ای عــزیــز خـــدا 
  کـنند جـن و بشر گریه در عزات حسین 

  ســلام مــا بــه تــن چــاک چــاک بـی کـفنت 
  فـدای پـیـکـر پـرخـون سـرجدات حسین 

  ســلام مــا بــه تــو و شـیـرخواره اصغر تو 
  فـدای اکـبــر و عـبـاس بـاوفــات حسین 

  سـلام مــا بــه سـر انـورت کـه شـد بـر نـی 
  فــدای خـوانـدن قـرآن دلـربــات حـسین 

  زهـــی بــه هــمـت مـردانــگــی و ایــثــارت 
  فـدای دســت سـخی گـره گـشات حسین 

  ز راه لـطــف نـظـر کـن بـه حال خسـته دلان 
  بـرس به داد «حیاتی» گه ممات حسین

  شاعر:محمد حیاتی