چهل روز گذشت و ...
61 بازدید
تاریخ ارائه : 12/21/2013 9:09:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

                                             بسم الله الرحمن الرحیم

 چهل روز گذشت به عزا نشسته ایم

چهل روز است که سبزه و گل ها عزادارند

چهل روز است چهار زاویه کربلا چکه چکه می گریند

چهل روز است چل چله ها غم می سرایند

چهل روز گذشت و چهل عقده هم خالی نشده است

چهل روز گذشت اما هنوز بوی خون و آبله و زخم به مشام می رسد

چهل روز گذشت و اشک طاقت ماندن ندارد و دائما ریزش می کند

چهل روز است و هنوز نماز شب نشسته اقامه می شود

چهل روز است که همگان می فهمند خون بر شمر و شمشیر پیروز است

چهل روز است که دیگر کسی با مشگ حرف نمی زند ، روی خار مغیلان نمی دود

چهل روز است که بوی خیمه سوخته و دامن آتش گرفته به مشام نمی آید

چهل روز است که عصمت و عفت و محبت به دنیا معرفی می شود

چهل روز گذشت وقلم طاقت توصیف روح روحانی شما را پیدا ندارد

جهل روز گذشت و زین العباد وزینب کبری زیبا درخشیدند

چهل روز گذشت و همیشه در گوشم صدای هل من ناصر می آید

چهل روز گذشت و خون حسین و یاران به گل می نشیند