آداب حاجت خواستن
45 بازدید
تاریخ ارائه : 12/25/2013 7:59:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

مردی از انصار خدمت امام حسین(ع) آمد و تصمیم داشت درخواست حاجتی کند.
حضرت فرمود: «ای برادر انصاری آبروی خود را از رو انداختن (حضوری و روبه رو) نگهدار، و حاجت خود را در نامه‌ای (نوشته) بیاور، که من آنچه را در آن آمده و تو را شادمان می‌سازد به خواست خدا برآورده می‌سازم». پس او نوشت: ای اباعبدالله، فلانی پانصد دینار از من طلب دارد و با اصرار آن را می‌خواهد، به او بفرما تا زمان گشایش به من مهلت دهد. چون امام نامه را خواند وارد منزل شده کیسه‌ای را که هزار دینار داشت بیرون آورد و به او فرمود: «با پانصد دینار آن بدهی خود را بپرداز و با پانصد دینار دیگر زندگی خود را بچرخان و جز به یکی از سه کس حاجت مبر:

1- شخص دیندار

2- شخص جوانمرد

3- شخص دارای شرافت خانوادگی،

اما دیندار دین خود را (با برآوردن حاجتت) حفظ می‌کند، اما جوانمرد، از مردانگی خود شرم می‌برد. (که پاسخت ندهد) اما با شرافت می‌فهمد که تو با رو انداختن به او از آبروی خود گذشتی از این رو در حفظ آبرویت - که نکند بدون برآورده شدن حاجتت، برگردی - می‌‌کوشد.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)، ص 822