تفسیر{انعمت علیهم - صراط مستقیم – غیب} از نظر خود قرآن
41 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2014 11:53:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

 1. پرسش:
  منظور از این سه کلید واژه قرآنی «انعمت علیهم، صراط مستقیم و غیب چیست و چه مصادیقی را شامل می‌شود؟
  پاسخ:
  1- انعمت علیهم
  منظور از انعمت علیهم که در سوره حمد و نماز می‌خوانیم براساس مفاد آیه69 سوره نساء این افراد هستند: پیامبران- صدیقان(بسیار راستگویان)- شهدای راه حق و صالحان (درستکاران)
  2- صراط مستقیم
  منظور از صراط مستقیم که در سوره حمد و نماز خوانده می‌شود براساس آیه 36و 54 سوره مریم و 64 سوره زخرف و 61 سوره یس – بندگی خدا و عبادت او و انجام واجبات و مستحبات و دوری از محرمات و مکروهات است که حرکت در این مسیر تضمین‌کننده خوشبختی و سعادت دنیوی و اخروی انسان است.
  3- غیب
  منظور از ایمان به غیب که در آیه سوم سوره بقره آمده است براساس تفاسیر معتبر به شرح زیر است:
  - تفسیر مجمع‌البیان: ایمان به جهان دیگر است.
  - تفسیر المیزان: چیزی که در تحت حس و درک آدمی قرار ندارد و آن عبارت از خداوند سبحان و آیات کبرای اوست.
  - تفسیر نور: جهان غیب برتر از علم (انسان) و فراتر از آن است.
  - تفسیر نمونه: شامل آنچه ماورا حس است می‌شود.
  - تفسیر اطیب‌البیان: عالم غیب، چیزی است که حس آن را درک نمی‌کند.