به نام مهربان خدای بی نیاز
49 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2014 9:28:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
  •    شب های طولانی و سرد این روزها موقعیتی بس گرانسنگ است برای عاشقانی که از صبح تا به غروب در کوشش و تلاش به سر برده اند.

  • شب است تا دلها را نور و حیات بخشند.

  • شب است تا برای روز و روزی خود ، نیرو ورزق بگیرند .

  • شب است تا به انتظار صبح آه و ناله ای جانسوز سر دهند .

  • شب است تا محبت خویش را به محبوب خود به نحوی اعلان کنند.

  • شب است تا به لطیف و ستار و کریم دست نیاز بردارند.

  • شب است تا با دستی قنوت و با دست دیگر و زبانی ملیح برای مومنان استغفار کنند.

  • و به سوی کسی درد و دل می کنند که او شبشان را به صبحی درخشان و مطلوب مبدل می سازد و به راز و نیازشان پاسخ می گوید .

  • بیاییم شبهای عزیز پیش رو که به سرعت می گذرد را از دست ندهیم ، التماس دعا.