خجالت می کشی اگر امام زمان را ببینی ؟
59 بازدید
تاریخ ارائه : 6/12/2014 10:56:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

فرض کن حضرت مهدی به تو ظاهر گردد

ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی ؟

باطنت هست پسندیده  صاحب نظری ؟

خانه ات لایق او هست که مهمان گردد؟

لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری ؟

پول بی شبهه و سالم ز دارایی خود

آنقدر هست که یک هدیه برایش بخری ؟

حاضری گوشی همراه تو را چک بکند ؟

با چنین شرط که در حافظه اش دست نبری ؟

واقفی بر اعمال خویش تو بیش از دگران ؟

می توان گفتا تو را شیعه اثنی عشری ؟

هادی صادقیان