در سینه ها برای شما جا نداشتیم
26 بازدید
تاریخ ارائه : 6/26/2014 10:26:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

ما را ببخش که شوق تمنا نداشتیم            در سینه ها برای  شما جا نداشتیمدیروز را به بازی تکرار باختیم             طرحی برای بردن فردا نداشتیمما چشم های منتظر و خیس خویش را               هر گز به را آمدنت وا نداشتیمشوقی که از زمین و زمان رها شویم                چیزی که ماه داشت ما ها نداشتیمهم صخره ها به سینه مادست رد زدند              هم روی بازگشت به دریا نداشتیم                                                                      محمد حسین نعمتی