نگاه ها و الفاظمان را عوض کنیم ...
40 بازدید
تاریخ ارائه : 6/28/2014 9:38:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

کدامیک را می پسندی؟

1-      امروز روز بدی خواهد بود چون گربه سیاه دیدم ، جای پارک نمی یابم ، ترافیک سختی در پیش دارم ، هوا هم که خیلی گرم است ، سوزش معده ام دوباره آغاز شده ، باطولانی بودن روزها چه خاکی به سرم کنم ؟ و ...

2-      امروز یکی از روزهای خوب خداست ، مثل شناگری خودم را به سوی ساحل می رسانم موفق می شوم ، همه روزه  ها را روزه می گیرم ، ماه خوشی در پیش دارم چون میهمانم ، در راهی که سرکار می روم از مناظر زیبا لذت می برم مثل روز های قبل ، از خدا می خواهم این ما ه را بهترین ماه زندگی من قرار دهد و...

اگر به اولی اعتقاد داری بدان که همین افکار پوچ و بی جا سراغت میاید و گریبانت را می گیرد و همین ناسزاها اتفاق می افتد ماه سختی داری نکبت جلو چشمت را می گیره و بدبختی روی بد بختی سختی پشت سختی همه چیز دست به هم می دهد تا تو به آنها تن دهی و از لاک خود بیرون نیایی ، همه چیز را سیاه می بینی و ...

ولی اگر دومی را اعتقاد دارید بدان به خواست خدا وند واهل بیت علیهم السلام عمل کرده ای در حقیقت چیزهای خوب از خدا خواستن  خیر برای خود و دیگران تقاضا کردن همان مثبت اندیشی است همین را میگویند دعا  مغز ما بگونه ای است که هر چیزی بر زبان می آوریم ثبت و ضبط می کند خواه ناخواه تورا به همان سمت و سو می کشاند ، به هر حال از همین الان تصمیم بگیریم خوشبخت شویم احساس مثبت داشته باشیم جملات مثبت بر زبان برانیم تمام حرفهای تاریک را از حافظه مغزت دور کنیم با امید حرکت کنیم خدا خیلی مهربان است خدا کمک می کند و...