شاد باشید...
33 بازدید
تاریخ ارائه : 7/9/2014 8:20:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 

شاد باشید ...

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست زیرا :

اگر بسیار کار کند ، می گویند احمق است .

اگر کم کار کند ، می گویند تنبل است .

اگر بخشش کند ، می گویند افراط می کند .

اگر جمع گرا باشید ، می گویند بخیل است .

اگر ساکت و خاموش باشد ، می گویند لال است .

اگر زبان آوری کند ، می گویند وراج و پر حرف است .

اگر روزه بر آرد وشب ها نماز بخواند ، می گویند ریا کار است و اگر نکند می گویند کافر و بی دین است .

لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد وجز از خداوند نباید از کسی ترسید . پس آنچه باشید که دوست دارید ، شاد باشید ، مهم نیست این شادی چگونه قضاوت شود .

                                                        (شیخ بهایی )