چرا ما نرویم ؟
48 بازدید
تاریخ ارائه : 7/23/2014 1:17:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

وقت مهمانی گلهاست چرا ما نرویم ؟

در چمن ولوله بر پاست ، چرا ما نرویم ؟

به ضیافت کده عشق تو را می خوانند ،

مرکب و جاده مهیاست چرا ما نرویم ؟

گر بیایی به خدا خوش گذرد باور کن ،

دعوت از جانب مولاست چرا ما نرویم ؟

جعفر پور مجله خانه خوبان شما ره 66