توی کلاس درس خدا
68 بازدید
تاریخ ارائه : 7/27/2014 1:08:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

توی کلاس درس خدا

اونی که نا شکری می کنه رد می شه

اونی که ناله می کنه تجدید می شه

اونی که صبر می کنه قبول می شه

اونی که شکر می کنه ممتاز می شه

دعا کنید همیشه شاگر ممتاز خدا باشیم .

خانه خوبان شماره 66