دعا کن هر گلی ...
36 بازدید
تاریخ ارائه : 8/9/2014 9:32:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

دعا کن هر گلی پر پر نمیرد

کسی با چشم های تر نمیرد

دوباره جمعه ای رد شد دعا کن

دلم تا جمعه ی دیگر نمیرد

**********

دوباره دیر شدن باران نبارید

دلم تبخیر شد باران نبارید

به چشم آسمان ها خیره ماندم

نگاهم پیر شد باران نبارید

**********

ببین بر شاخه ها کال است گنجشگ

رها افتاده پامال است گنجشگ

بیا بی دستهای مهربانت

فقط مشتی پر و بال است گنجشگ

**********

دلی سبر و تن آورد داشت گلدان

نگاهی خیره بر در داشت گلدان

دورکعت ندبه خواند و منتظر شد

نباریدی ترک بر داشت گلدان

                      سید حبیب نظاری