راه شعرا دور ز راه عرفا نیست ...
454 بازدید
تاریخ ارائه : 8/14/2014 1:01:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

فکرم همه جا هست ولی پیش خدا نیست

سجاده زر دوز که محراب دعا نیست

گفتند سرسجاده کجا رفته حواست ؟

اندیشه سیال من ای دوست کجا نیست ؟

از شدت اخلاص من ، عالم شده حیران

تعریف نباشد ، ابدا قصد ریا نیست

از کمیت کار که هر روز سه وعده

از کیفیتش نیز همین بس که قضا نیست

یک ذره فقط کند تر از سرعت نور است

هر رکعت من حائز عنوان جهانی است

این سجده سهو است ؟ . یا رکعت آخر ؟

چندی است که این حافظه در خدمت ما نیست

ای دلبر من ، تا غم وام است و تورم

محراب به یاد خم ابروی شما نیست

بی دغدغه یک سجده راحت نتوان کرد

تا فکر من از قسط عقب مانده جدا نیست

هر سکه که تا دادند دو تا سکه گرفتند

گفتند که این بهره بانکی است ، ربا نیست

از بس که پی نیم وجب نان حلالیم

درسجده ما رونق اگر هست ، صفا نیست

به به چه نمازی است ! همین است که گویند

راه شعرا دور ز راه عرفا نیست

          سعیدطلایی
          خانه خوبان شماره 66