حاج نیستی ببینی ...
40 بازدید
تاریخ ارائه : 9/16/2014 11:51:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

به نام خدا

حاجی نیستی ببینی

جونتو قرتی کردن

اونو به جای مسجد

مشغول بازی کردن

حاجی نیستی ببینی

به ماها نیش می زنن

به عشقمون می خندن

طعنه به ریش می زنن

حاجی نیستی ببینی

چفیه عار و ننگ شده

مانتوها کوتاه شدن

بد حجابی قشنگ شده

حاجی نیستی ببینی

یه عده دل سنگ شدن

یه عده غرق دنیا

پشیمون از جنگ شدن

حاجی می خوام دلم رو

پر از شقایق کنم

از غصه ها بمیرم

دلم می خواد دق کنم

مجله خانه خوبان شهریور 93