مادر بود ...
371 بازدید
تاریخ ارائه : 9/21/2014 4:45:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

کسی که گوش مرا می کشید مادر بود

کسی که در بغلم می لمید مادر بود

کسی که به قنداقه آب می بست من بودم

کسی که زحمت شستن می کشید مادر بود

کسی که چهره من می نواخت با سیلی

اگر ز بنده صدا می شیند، مادر بود

کسی که شیر برایم خرید بابا بود

کسی که شیر مرا سر کشید مادر بود

کسی که در  عوض پروراندن بنده

فقط به تیپ خودش رسید مادر بود

کسی که نیمه شب ، از جیغ و جار بی وقتم

خطوط چهره به هم می کشید مادر بود

تمام آنچه گفتم مزاح و شوخی بود

چرا که سوژه شعر جدید ، مادر بود

رضا رفیعی مجله خانه خوبان مرداد 93