]چهار نکته در چهار جمله
40 بازدید
تاریخ ارائه : 9/29/2014 11:16:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

*** این روزها اگر خون هم گریه کنی ، عمق هم دردی خیلی ها با تو یک کلمه    است "آخی

"


            *** 
چوپان بیچاره بیش از سه بار دروغ نگفت ، شد انگشت نما ، ولی ما هنوز هم صادق ترین هستیم !!!  

*** گورستان ها پر از افرادی است که می پنداشتند چرخ دنیا بدون آن ها هر گز نمی چرخد ...


                ***
هرگز به این فکر نکنیم که در باره فاجعه ای که هنوز اتفاق نیفتاده ، چگونه عزا بگیریم .