فاتحه اهل قبور
317 بازدید
تاریخ ارائه : 10/14/2014 9:56:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

ما بدین در زپی خوردن سور آمده ایم نه پی فاتحه ی اهل قبور آمده ایم از شکم نیست چو نزدیک تر امروز به ما به پذیرایی آن از ره دور آمده ایم بهر ما هیچ کسی رقعه ی دعوت ننوشت قد غن شد که نیاییم و به زور آمده ایم مخفی از ما نکنید آن چه خوراکی است که ماز پی سور چرانی به ظهور آمده ایم

مجله خوبان مهر 1393غلامرضا روحانی