نه فقط پنجشنبه ها و جمعه ها ...
37 بازدید
تاریخ ارائه : 10/23/2014 11:28:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

آقای من

قرار نیست که فقط غروبها پنجشنبه تا غروب جمعه سراغت را بگیریم

قرار نیست فقط جمعه ها انتظار شهرتت را بکشیم

آری

شنبه هم می شود از دوریت ناله سر داد

یکشنبه هم می شود انتظارت را کشید

دوشنبه هم می شود دنبال گمشده گشت

سه شنبه هم می شود با آقا درد دل کرد

چهارشنبه هم می شود به خاطر آقا گناه نکرد

آقای من بیا هر روز که

می خواهی شنبه ، یکشنبه – جمعه

کیهان 27/6/93