ای معنی انتظار ....
40 بازدید
تاریخ ارائه : 11/27/2014 11:13:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

ای  معنی انتظار یک لحظه بایست

دیوانه شدم ، به خاطرت ، کافی نیست ؟

برگرد و نگاهم کن و یک جمله بگو

تکلیف دلی که عاشقش کردید چیست؟

مجله خانه خوبان آبانماه 93