نیامدو نیامد
43 بازدید
تاریخ ارائه : 12/11/2014 11:33:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان
  • از آیینه زنگار زدودیم و نیامد                          صد پنجره آغوش گشودیم و نیامد
  • از آتش صد حادثه این سوخته دل را                 بس داغ که بر داغ فزودیم و نیامد
  • شد ترجمه بر چهره ما واژه به واژه                  آن شعر که با اشک سرودیم و نیامد
  • از نسل کدامین گل خوشبوست که بر پاش           چون لاله به پا خواستیم بودیم و نیامد
  • ای کاش به یک صبح بهاری رسد از راه            آن نادره گل را که ستودیم و نیامد
  • مجله بانوان سیمین دخت وحیدی