روش یاری رساندن
48 بازدید
تاریخ ارائه : 12/30/2014 1:06:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
  1. مسلماني مقروض شد و نتوانست قرض خود را ادا كند، از طرفي طلب كار اصرار داشت كه او قرضش را بپردازد. آن مرد براي چاره جويي به حضور امام حسين(ع) آمد. هنوز سخني نگفته بود، امام حسين(ع) به او فرمود: آبروي خود را از درخواست مستقيم نگه دار، نياز خود را بنويس تا به خواست خدا آنچه تو را شاد كند به تو خواهم داد.

   او در نامه اي نوشت: اي اباعبدالله فلان كس از من پانصد دينار طلب دارد و اصرار دارد كه طلبش را بگيرد، لطفاً با او صحبت كن تا به من مهلت دهد.

   امام حسين(ع) پس از خواندن نامه او، به منزل خود رفت و هزار دينار آورد و فرمود: با پانصد دينار آن بدهكاري خود را بپرداز و با پانصد دينار ديگر زندگي خود را سر و سامان بده. البته جز در نزد سه نفر به هيچ كس حاجت خود را مگو:

   دين دار (كه دين نگهبان اوست)، جوانمرد (كه به دليل جوانمردي حيا مي كند) و صاحب اصالت خانوادگي، (چون او شخصيت تو را حفظ مي كند و حاجتت را برآورده مي سازد).(1)

   1- تحف العقول، ص 251

 • 3/10/93 کیهان