انتظار ...
39 بازدید
تاریخ ارائه : 1/3/2015 10:08:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

هر روز این دعای ما تکرار می شود

خواهش برای لحظه ای دیدار می شود

دنیا به تنگنا رسیده آقا ، بیا که دل

مثل پرنده از فقس بیزار می شود

ا ز ما به دل مگیر ، چو معصوم نیستیم

دل باز با گناه بی مقدار می شود

این روزها دعای ما بالا نمی رود

در چارسوی این جهان انکار می شود

آقا بخواه از خدا وقت ظهور را

وقتی زمینه با دعا هموار می شود

مجله یاس – 53-56 مهری حسینی