راه را گم کرده ام ...
117 بازدید
تاریخ ارائه : 1/22/2015 11:41:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام

شمس من کی می رسد ؟ من راه را گم کرده ام

طره از پیشانی ات بردار ای بالا بلند

درشب یلدا مسیر ماه را گم کرده ام

در میان مردمان دنبال آدم گشته ام

در میان کوه سوزن کاه راگم کرده ام

                             کتاب چله تاک  علیرضا بدیع