[جواب مسئله ...
55 بازدید
تاریخ ارائه : 2/26/2015 1:19:00 PM
موضوع: ادبیات فارسی

بی قرار تو ام و در دل تنگم گله هاست    

آه ، بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

 در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

بی تو هر لحظه مرا ، بیم فرو ریختن است

مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ 

 دیدنت آرزوی روز و شب چلچله هاست

باز می پرسم از آم مسئله دوری و عشق

و ظهور تو جواب همه مسئله هاست 

کیهان 23/بهمن 93