دری به خانه خورشید ...
85 بازدید
تاریخ ارائه : 3/7/2015 7:29:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت

شب مانده بود و جرات فردا شدن نداشت

بسیار بود رود در آن برزخ کبود

اما دریغ ، زهره دریا شدن نداشت

در آن کویر سوخته ، آن خاک بی بهار

 حتی علف اجازه زیبا شدن نداشت

گم بود در عمق زمین نشانه بهار

بی تو ولی زمینه پیدا شدن نداشت

دل  اگر چه صاف ، ولی از هراس سنگ

آیینه بود و میل تماشا شدن نداشت

چون عقده ای به بعض فرو بود حرف عشق

این عقده تا همیشه سر واشدن نداشت

سلمان هراتی