دیر می شود ، برگرد
58 بازدید
تاریخ ارائه : 4/30/2015 1:56:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

برای آمدنت دیر می شود ، برگرد                  زمان زپرسه زدن سیر میشود ، برگرد

در انتظار تو به کوله باری از وحشت             زمین دو باره زمین گیر می شود ، برگرد

برای روشنی چشم آسمان ، خورشید               میان چشم تو تکثیر می شود ، برگرد

همیشه جای تو در لحظه هایمان خالی است       غروب جمعه که دلگیر می شود ، برگرد

و جمعه هایی که بیایی ، تمام  عرش خدا          به سمت خاک سرازیر می شود ، برگرد

نگارجمشید نژاد