سلام مهربان من
98 بازدید
تاریخ ارائه : 5/7/2015 11:41:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

دانه پاشیدی نیومدم                     

بزنگاههای خوبی خلق کردی بد خلقی کردم

مواظبم بودی مراقبت نکردم

هوای منو داشتی ، سر به هوا بودم

آلودگیهامو پوشوندی ، بازم چموشی کردم

هی صدام زدی ، گوشمو خاروندم

توکل را راهی برام قرار دادی ، بی خیالی طی کردم

خیلی به من نزدیک شدی ، تنها و غریب و دورم

زیاد به توبه رنگ و جلا دادی ، اثری ازش ندیدم

خدایا بیا هر دومون کوتاه بیاییم

من دست بر می دارم تو هم برگرد

به خود رجوع می کنم ، روحمو پا ک کن

دورمی زنم ، عقب موندگیم را جبران کن

کاری کن ندبه خون بشم و کمی گریه کنم برای بدبختی هام