مهدیا یاران خوبت را مکن از بد جدا
67 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفاندر دیار ما که هر کالا به هر جا درهم است


خوب وبد ، معیوب و سالم ، زشت و زیبا ،درهم است


گر خریداری، کند کالای خوب از بد جدا


باتشر گوید فروشنده که : آقا درهم است


مهدیا یاران خوبت را مکن از بد جدا


روسیاه و رو سفیدش ، جان آقا درهم است .


مجله خوبان شماره – 71