بی قرار تو ام
97 بازدید
موضوع: ادبیات فارسی

   بی قرار تو ام و دردل تنگم گله هاست آه ،بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

   مثل عکس رخ مهتاب کهافتاده در آب در دلمهستی و بین من و تو فاصله هاست  

   بی تو هر لحظه مرا ،بیم فرو ریختن است مثل شهریکه به روی گسل زلزله هاست

   آسمان با قفس تنگ چهفرقی دارد؟دیدنتآرزوی روز و شب چلچله هاست

   باز می پرسم از آممسئله دوری و عشق وظهور تو جواب همه مسئله هاست

----------------

کیهان 23 بهمن 93