در شب قدر از خدا چه بخواهیم ؟
75 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
در شب قدر از خداوند چه بخواهیم؛ 

1-؛ آنکه توفیق را برایسال آینده از درگاه خداوند بخواهیم و دعا کنیم تال سال آینده زندگی مان سرشار ازموفقیت باشد و توفیق الهی در انجام کارهای خیر یار و همراه ما باشد.

2- از خدا بخواهیم عملیرا در این شب نصیبمان کند که محبوبترین اعمال نزد او باشد و موجبات رضایت و خرسندیخدا را فراهم آورد. حال چه عملی محبوبترین اعمال نزد خداوند است، این سؤال راپیامبر اکرم(ص) در خطبه شعبانیه  پاسخ می دهد که همان ترک گناه است.

3- درست است در قرآنآمده شب قدر بهتر از هزار ماه است این یک حقیقت غیر قابل انکار است، اما این کهاین شب برای منِ شخصی هم بهتر از هزار ماه بشود، معلوم نیست. بنابراین خواستهدیگرمان این باشد این شب برای هرکدام از ما هم ارزش و اهمیتی بیشتر از هزار ماهداشته باشد.

4- فراوان در این شببخواهیم تا از مقربان در گاه الهی باشیم تا لطف و عنایت ویژه خداوند شامل حال مابشود.

5- از خداوند معرفت ومحبت و به دنبال آن رضایتش را طلب کنیم و از خداوند بخواهیم تا او را بهتربشناسیم.

6- علاوه بر درخواسترضایت خدا در این شب، رضایتی که در آن سخطی نباشد، خشنودی و رضایت پیامبر خدا واهل بیت او را نیز بخواهیم چرا که رضایت و خشنودی خدا در رضایت این انوار الهیاست.

7- دعا کنیم تا خداوندما را در بهشت در جوار پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) طاهرینش قرار دهد و در آن دنیابین ما و ایشان جدایی نیاندازد چرا که فاصله افتادن بین ما و اهل بیت معصومین(ع)خسران بزرگ است.

8- بخواهیم تا خداوندتوانایی و قدرت به ما بدهد تا بتوانیم تکالیف و واجباتمان را به نحو  احسنانجام دهیم تا رضایت او جلب شود.

9- از خدا بخواهیماعمالی را که در این شب انجام می دهیم، مورد قبول خود قرار دهد و تا سال آیندهبرایمان حفظ کند.

10- و در آخر از خداونددر این شب عزیز بخواهیم تا عاقبت امر ما را ختم به خیر سلامتی در دین قرار دهد.

کتاب المراقبات :میرزاجواد ملکی تبریزی