ببخشید تا آرام باشید...
62 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

ببخشید تا آرام باشید

انتقام،اگر چه آرام کننده است! امّا اولاً ناپایدار است، ثانیاً آرامش کاذب ایجاد می کند،ثالثا کار انسان های ضعیف است،رابعا بهخدا واگذار نمی شود. بهتر است بخشنده باشی. امّا اگر خواستی انتقام بگیری به خداواگذار کن به یک نمونه تاریخی توجه کنید:

نقلشده، مرحوم شاه آبادی (ره) گاهی به کسانی که به او بی احترامی و یا توهین می کردندبه آرامی پاسخ می داد و در واقع توهین آن ها را با توهین پاسخ می داد. البته بدوناینکه طرف مقابل صدای آن مرحوم را بشنود. فرزند مرحوم شاه آبادی علت را از پدرپرسید که شما با این مقام معنوی چرا چنین می کنی؟ گفت: پسرم من از روزی که انتقامخدا را با چشم خود دیدم، بنا را گذاشتم که چنین کنم. ماجرا از این قرار بود کهروزی به حمّام (عمومی) رفته بودم. وارد خزینه شدم. آب سرریز شد و کمی به سر روییکی از افسران پهلوی (شاه ایران) پاشیده شد. وی به شدت بر افروخته و به من توهینکرد. من که در جمع حاضران نخواستم و شاید نتوانستم پاسخ او را بدهم. به آرامی گفتمواگذارت می کنم به خدا. از حمّام بیرون شدم و به منزل آمدم. ساعتی بعد فردی بهمنزل ما مراجعه کرد و درخواست کرد که به درب حمام بروم. علت را پرسیدم. گفت خودخواهی دید. آن افسر را دیدم که به هنگام بالا آمدن از پله های حمام نقش بر زمینشده و زبانش بند آمده! گویی لال از مادر زاده شده! با ایما و اشاره از من طلب عفومی کرد. دعا کردم و از خدا خواستم او را ببخشد. تا دعای من خاتمه یافت. زبان درکام او به حرکت درآمد و به دست و پای من افتاد. از آن روز وقتی کسی توهینی و یااساعه ادبی به من می کند، دیگر او را به خدا واگذار نمی کنم. خودم به آرامی پاسخشرا می دهم تا خدا انتقام نگیرد که منتقم بزرگی است.

jamnews.ir