آقا تو بیا ولی فقط با یک شرط...
71 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامیهرجمعه که شد بیا که ما بیداریم


این جمعه فقط نیا عروسی داریم


ازجور زمانه ما شکایت داریم


اندازه کوه و صخره حاجت داریم


مامشکلمان گرانی و بیکاری است


آقا به نبودن تو عادت داریم


صد موعظه کن ولی ز تسلیم نگو


از خمس و زکات و ضرب و تقسیم نگو


آقا تو بیا ولی فقط با یک شرط


از آن چه که ما دوست نداریم نگو


مجله خوبان خرداد 94