یکه تاز جاده های انتظار ما چه شد ؟
86 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی


با توأم ای دشت بی پایان، سوار مـا چـه شد؟
یـکــه تــاز جـــاده هــای انتـظـــار مـا چـه شد؟


آشنــای «لا فتـی الاعلــی» اینکـــ کجـاست؟
صاحب «لا سیفـــ الا ذوالفقــار» مـا چـه شد؟


چـارده قرن است چهل منزل عطش پیموده ایم
الـتـیــام زخـم هـای بـی شمــار مـا چـه شد؟

چشـمِ یوسفــــ انتظــاران را کسی بینــا نکـرد
روشنــــــای دیـــده ی امـیـــدوار مـا چـه شد؟

ذوالجنـاحـا عصـرِ مـاچـون عصـرِ عاشـورا مبـاد
دشت را گشتی بزن، بنگر سـوار مـا چـه شد؟


باز ای موعــود! بی تـوجمعـه ای دیگـر گذشت
کشت ما را بی قراری! پس قــرار مـا چـه شد؟


می نشینم تـا ظهـورسـرخ مردی سبـز پوش
آنزمـان دیگـر نمی پرسم بهـار مـا چـه شد؟


مهــدی جهــانـدار