عجب صبری خدا دارد که پرده بر نمی دارد ...
66 بازدید
موضوع: ادبیات فارسی

خدا گر پرده برداردزروی کار آدم ها !!!!

چه شادی ها خورد برهم ، چه بازیها شود رسوا

یکی خندد زآبادی ،یکی گرید زبردباری

یکی از جان کند شادی، یکی از دل کند غوغا

چه کاذب ها شود صادق، چه صادق ها شود کاذب

چه زشتی ها شود رنگین، چه تلخی ها شود شیرین

چه بالاها روید پائین، چه پائین ها رود بالا

عجب صبری خدا دارد ،که پرده بر نمی دارد

سهراب سپهری

مجله خوبان مرداد 94