هشتمین دردانه زهرا ! به دادم می رسی ؟
72 بازدید
موضوع: ادبیات فارسیزائری بارانی ام آقا به دادم میرسی ؟
بی پناهم،خسته ام ،تنها ؛ به دادم میرسی؟

گرچه آهو نیستم، اما پر از دلتنگیم
ضامن چشمان آهوها ، به دادم میرسی ؟

از کبوترها که می پرسم نشانم میدهند
گنبد و گلدسته هایت را ، بدادم میرسی ؟

ماهی افتاده بر آبم ، لبالب تشنگی
پهنه ی آبی ترین دریا ، به دادم میرسی؟

ماه نورانی شبهای سیاه عمر من
ماه من ، ای ماه من ، آیا به دادم میرسی ؟ُ

من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام
هشتمین دردانه زهرا ، به دادم میرسی ؟

باز هم مشهد،مسافرها، هیاهوی حرم
یکنفر فریاد زد: آقا به دادم میرسی؟


مشفق کاشانی